Bedrijfsgegevens:
Evelien Derwael
Rechttoe | Rechtaan
KBO nr. 0560.670.688
Bronnenstraat 2.02, 3690 Zutendaal
www.rechttoerechtaan.be


Als advocaat vallen wij eveneens onder de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation). Concreet betekent dit dat wij specifieke regelgeving dienen te volgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, om op die manier de bescherming van deze persoonsgegevens te kunnen garanderen. Wij hanteren daarbij een specifiek GDPR-beleid en geven u daarover graag een woordje uitleg.

Vooreerst houdt dit in dat u als cliënt aan ons als advocaat de uitdrukkelijke toestemming geeft om de  informatie die wij van u ontvangen, en desgevallend de persoonsgegevens [1] , gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten [2] en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens [3] die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken [4] voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven en afgebakend zal worden tijdens een eerste consultatie. Deze doeleinden betreffen het voorwerp van de dienstverlening en de taak van ons als advocaat.

Wij behouden ons daarnaast het recht voor om deze informatie te verwerken met het oog op uw gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft als cliënt steeds en op elk ogenblik het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons te richten.

Wij verbinden ons ertoe om binnen een termijn van één maand u van een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. [5] Dit antwoord zal op gemotiveerde wijze aangeven waarom de wij al dan niet ingaan op uw verzoek(en).

Wij behouden ons desgevallend ook het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van uw verzoek gepaard gaat.

Indien u van mening bent dat wij ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld zouden hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen zouden zijn aan uw verzoek, heeft u de mogelijkheid om hiervoor een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be


[1] Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
[2] Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking
[3] Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.
[4] Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
[5] Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.