Wat doen we?

Adviesverlening

U kan bij ons terecht om een eerlijk advies te bekomen over uw dossier of uw juridische bekommernis. Wij zullen de situatie of problematiek in zijn geheel bestuderen en onderzoeken.

Vervolgens zullen wij u, op basis van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en onze eigen ervaringen, een gedetailleerd, maar vooral ook een éérlijk advies geven.

Adviezen kunnen verleend worden in elke fase van uw dossier.

Preventief

Door het inwinnen van adviezen vooraleer u zich ergens toe verbindt, voorkomt u vaak veel problemen achteraf.

Wij zullen u steeds wijzen op de risico’s van bepaalde handelingen die u wenst te stellen en/of verbintenissen die u wenst aan te gaan. We kunnen u ook steeds helpen door bv. een overeenkomst op maat voor u op te stellen (of een ontwerp na te kijken), algemene voorwaarden voor uw onderneming uit te werken, etc.

Want voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Curatief

Wordt u toch geconfronteerd met een probleem?

In de plaats van u meteen richting juridische procedures te leiden, zullen wij in eerste instantie alle verschillende mogelijkheden onderzoeken. Soms kan een geschil immers worden opgelost door loutere besprekingen, onderhandelingen of een eventuele bemiddeling. Deze opties leveren meestal snelle en efficiënte oplossingen op en de kosten zullen aanzienlijk minder zijn.

Helaas is een juridische procedure soms ook onvermijdelijk. In elk dossier zullen wij u bij aanvang een eerlijk advies geven omtrent de slaagkansen van een eventuele procedure. Zo weet u meestal op voorhand of het sop de kolen waard is of heeft u minstens kennis van eventuele risico’s.

Bijstand

Wij staan u bij en/of vertegenwoordigen u tijdens elke stap in uw dossier.

Dit houdt in dat wij u bijstaan of vertegenwoordigen tijdens besprekingen, onderhandelingen, bemiddelingen, zittingen op de rechtbank, etc. Wij behartigen uw juridische belangen en houden namens u ook contact aan met de andere partij of diens advocaat.

Elke actie die wij ondernemen, gebeurt echter in samenspraak met u. Op die manier blijft u dus op de hoogte van alles wat er in uw dossier gebeurt en houdt u de touwtjes in handen.

Bemiddeling

Met Mter. Evelien Derwael heeft ons kantoor een eigen erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken in huis.

Een bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting, waarop door onze wetgever steeds meer en meer wordt ingezet. Dergelijke bemiddelingen bieden vele voordelen. Vooreerst zal via een bemiddeling getracht worden om de communicatie tussen de partijen te herstellen. Voor veel mensen zal het immers belangrijk zijn dat men nadien nog met elkaar door één deur kan (denk maar aan burenrelaties, commerciële relaties, familiebanden, …).

We lichten de principes van een bemiddeling hieronder graag even verder toe.

Wanneer men een geschil voorlegt aan een rechtbank, wordt er vaak gedacht in termen van winnen en verliezen, hetgeen de verstandhouding tussen de partijen zeker niet ten goede zal komen.

Wanneer u opteert voor een bemiddeling, blijft u zelf baas over uw dossier. U kent uw situatie het beste en u bent dan ook het beste geplaatst om zelf naar oplossingen te zoeken. Wij geloven dan ook sterk in het vermogen van mensen om zélf hun conflicten op te lossen, zonder de tussenkomst van een rechter.

Tijdens de bemiddeling wordt ervoor gezorgd dat partijen wederzijds inzicht zullen krijgen in elkaars belangen en behoeften en elkaar op die manier mogelijks beter kunnen begrijpen. Communicatie tussen partijen en het herstellen daarvan is de sleutel tot een geslaagde bemiddeling. Nadien wordt er samen gezocht naar een aanvaardbare oplossing, die tegemoetkomt aan alle belangen en behoeften.

Een bemiddeling is steeds vrijwillig.
U kiest zelf of u al dan niet wenst deel te nemen in een bemiddeling en u kan er bovendien ook op eender welk ogenblik mee stoppen.

Bovendien is alles wat in het kader van een dergelijke bemiddeling wordt meegedeeld vertrouwelijk. Deze zaken zullen nadien, als het toch tot een gerechtelijke procedure zou komen, nooit tegen u gebruikt kunnen worden.

Een bemiddeling kan bovendien ook tijd- en kostenbesparend zijn. Kosten worden vaak verdeeld tussen de verschillende partijen, tenzij u daaromtrent iets anders overeenkomt. Vaak worden geschillen bovendien al na één of enkele bemiddelingssessies opgelost, waardoor een oplossing sneller wordt bereikt dan bij een procedure die soms maandenlang of zelfs jarenlang kan aanslepen (hetgeen natuurlijk ook een invloed heeft op het kostenplaatje van uw geschil).

Wees slim en kies voor een bemiddeling.

Voor meer informatie omtrent bemiddeling of om een afspraak te maken voor een eerste bemiddelingssessie, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met Mter. Evelien Derwael.

Rechtsmateries

Als allround kantoor behandelen wij een brede waaier aan rechtsmateries. Wij geloven dat dit een grote troef is, omdat een juridisch geschil zich niet altijd beperkt tot één welbepaalde rechtstak. Bij elk juridisch vraagstuk kijken we ook verder dan de specifieke feiten die u ons aanlevert. Mogelijks kan uw persoonlijke of zakelijke situatie bijkomende noden of opties creëren, die een (on)rechtstreekse invloed kunnen hebben op uw dossier. Dankzij onze parate kennis in diverse rechtsdomeinen, kunnen we hier ook rekening mee houden bij de behandeling van uw dossier.


Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsmateries waarin ons kantoor onderlegd is. Heeft u een probleem met betrekking tot een andere rechtsmaterie? Ook in dat geval kan u ons contacteren en kunnen wij u, dankzij ons groot netwerk, doorverwijzen naar de beste specialisten ter zake.


AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Iedereen maakt wel eens fouten, maar van zodra deze fout schade veroorzaakt, hangt daar een welbepaalde aansprakelijkheid aan vast. Er moet zelfs niet altijd sprake zijn van een foutief gedrag van uzelf, aangezien u bv. ook aansprakelijk bent voor de acties van uw dieren, kinderen, etc.

De schadelijder kan op basis van het aansprakelijkheidsrecht de aansprakelijke partij aanspreken om de schade vergoed te zien.

Wij staan u bij als slachtoffer of als aansprakelijke partij. Vaak is er in deze gevallen ook tussenkomst van een verzekering ter dekking van de schade of een rechtsbijstandsverzekering die onze kosten dekt. Wij kijken dit samen met u na.

BOUW- & AANNEMINGSRECHT

Als bouwheer wordt u soms geconfronteerd met een gebrekkige of laattijdige uitvoering, slechte communicatie, een aannemer die failliet gaat, … Wij bekijken samen met u welke mogelijkheden er zijn om de werken alsnog afgerond te krijgen of eventuele schade te verhalen of te beperken.

Ook als (onder)aannemer of architect kan u bij ons terecht indien u geconfronteerd wordt met een mogelijk schadegeval, wanbetaling van andere bouwpartners of de bouwheer, een gebrekkige uitvoering van werken, … Wij helpen u ook graag met het opstellen van contracten en algemene voorwaarden.

CONTRACTEN- & VERBINTENISSENRECHT

In het dagelijkse leven gaat u continu verbintenissen aan (bv. huur, koop, lening, …). U doet er goed aan om belangrijke verbintenissen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst, zodat discussies later worden vermeden. Wij stellen voor u een overeenkomst op maat op of verlenen een advies over uw eigen ontwerp.

Wij staan u tevens bij indien u een geschil heeft met uw contractspartij, bv. in huurgeschillen, geschillen over een koopovereenkomst of eender welke andere overeenkomst of verbintenis.

FAMILIERECHT & ERFRECHT

Vroeg of laat wordt bijna iedereen wel eens geconfronteerd met aspecten uit het familierecht of familiaal vermogensrecht. Dit betreft alles wat te maken heeft met afstamming, geboorte, huwelijk of wettelijke samenwoning, echtscheiding, etc.

Ook met erfrecht krijgt bijna iedereen helaas vroeg of laat wel eens te maken, bij het overlijden van een naaste.

Voor al deze aangelegenheden kan u beroep doen op ons kantoor. Omdat deze aspecten zich meestal afspelen in een familiale sfeer, zal ons kantoor hier steeds – net zoals in andere aangelegenheden trouwens – een menselijke aanpak voorop stellen.

GOEDERENRECHT

Het goederenrecht handelt over de regels met betrekking tot (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, opstal, erfpacht, …

Ook zaken die daarmee verband houden, zoals bv. burenhinder, vallen hier onder. Denk maar aan takken of wortels van de bomen of struiken van uw buur die over de perceelgrens groeien of andere zaken die voor overlast zorgen.

Wij adviseren u hierover graag en staan u uiteraard bij in deze materies.

INCASSO

Wanbetalers zijn jammer genoeg een bron van ergernis voor elke ondernemer. Veel ondernemers hebben de tijd niet om achter dergelijke wanbetalers aan te gaan of hun ingebrekestellingen maken maar weinig indruk op hardnekkige wanbetalers.

Wij nemen dit graag van u over en gaan achter uw wanbetalers aan, zodat u zich opnieuw kan focussen op uw kernactiviteiten.

Indien u op regelmatige basis beroep doet op ons kantoor voor de invordering van facturen, kunnen hier ook vaste prijsafspraken over worden gemaakt.

PACHT

De pachtwetgeving regelt de rechtsverhoudingen tussen de eigenaar van een onroerend goed (verpachter) die dit verhuurt aan een landbouwer (pachter) indien dit onroerend goed door deze landbouwer wordt gebruikt in zijn landbouwbedrijf. Ook onderpacht en overdracht van pacht wordt hierin geregeld.

De pachtwetgeving is zeer specifiek en schrijft vele formaliteiten voor (denk maar aan het aanbod tot betaling, het voorkooprecht, formalisme inzake opzeg, …). Het is belangrijk dat een pachtdossier vanaf het begin correct wordt behandeld, aangezien één miskenning van de pachtwet grote gevolgen kan hebben voor de rest van uw dossier.

Wij staan zowel pachters als verpachters bij met onze expertise inzake de pachtwetgeving.

VERKEERSRECHT

Indien u een verkeersinbreuk (overdreven snelheid, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, …) heeft begaan, ontvangt u in sommige gevallen een dagvaarding voor de politierechtbank. Wij nemen in dat geval uw strafrechtelijke verdediging waar.

Ook als onderneming kan u soms aansprakelijk worden gesteld voor uw werknemers en kan u ook in die hoedanigheid mee worden gedagvaard. Wij doen het nodige om zowel u als uw werknemer bij te staan.

Slachtoffers van een verkeersongeval kunnen beroep doen op ons kantoor om hun schade te verhalen. Anderzijds kunnen ook veroorzakers van een verkeersongeval ons contacteren om net hun aansprakelijkheid te betwisten of te beperken.

In deze dossiers is er vaak ook tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar, die al onze kosten ten laste neemt. Wij bekijken dit samen met u en doen navraag bij uw verzekeraar.