Kosten & erelonen

Tijdens een eerste bespreking overlopen we samen met u de kosten en erelonen die door ons zullen aangerekend worden. Deze kosten en erelonen worden hieronder echter ook reeds uitgebreid toegelicht.

Ons kantoor treedt ook pro Deo op, indien u daarvoor in aanmerking komt. Meer informatie over de inkomensgrenzen pro Deo kan u hier terugvinden. Wij zullen tijdens een eerste bespreking ook steeds nagaan of u recht heeft op een pro Deo tussenkomst.

Soms is er ook tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar, waardoor uw verzekeraar onze kosten en erelonen ten laste zal nemen en u zelf niets dient te betalen aan ons. Ook dit zullen wij steeds samen met u nagaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, hanteert ons kantoor de hierna volgende tarieven (alle tarieven zijn indicatief en exclusief BTW 21%).

Kosten

Bij de behandeling van uw dossier, worden volgende kantoorkosten in rekening gebracht:

 • Dactylografie: €11,00 per bladzijde
 • Kopieën: €0,40 per kopie
 • Verplaatsingskosten: €0,50 per kilometer
 • Bijzondere kantoorkosten: aangetekende zendingen, bijzondere verzendingen, internationale telefoongesprekken en dergelijke worden afzonderlijk aan de werkelijke kostprijs doorgerekend
 • Gerechtskosten: worden afzonderlijk begroot en aan de werkelijke kostprijs doorgerekend
 • Kosten opening + afsluiting dossier: vast forfait van €50,00

Erelonen

Voor onze tijdsbesteding in uw dossier, worden erelonen aangerekend.

Standaard hanteren wij een uurtarief van €120 per uur.

In specifieke gevallen kan ook worden afgesproken dat het ereloon wordt berekend op basis van de waarde van de zaak of kan er een vast ereloon per prestatie worden afgesproken.

Indien er regelmatig beroep wordt gedaan op ons kantoor voor de invordering van facturen, kunnen hierover vaste prijsafspraken worden gemaakt.


Algemene voorwaarden

Ons kantoor hanteert de hierna volgende algemene voorwaarden:

 1. Indien er geen andersluidende overeenkomst wordt afgesloten met ons kantoor, zullen de erelonen worden berekend per uur, aan het vooraf meegedeelde ereloon, zoals hierboven ook terug te vinden is bij kosten en erelonen.
 2. Voor aanvang van de opdracht, kunnen wij een provisie vragen. Deze provisies worden in mindering gebracht in de eindstaat van kosten en erelonen. Lopende de procedure kunnen wij bijkomende provisies vragen, of tussentijdse staten van kosten en erelonen opstellen.
 3. De eerste provisie dient betaald te worden voor de aanvang van de prestaties van de advocaat. De andere provisies, tussenstaten en eindstaten van kosten en erelonen dienen uiterlijk tegen de op de factuur vermelde vervaldatum betaald te worden.
 4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van 8% per jaar, alsook een forfaitaire contractuele schadevergoeding van 10% op het totaalbedrag met een minimum van €50,00.
 5. Indien de cliënt niet het nodige gevolg geeft aan een betalingsverzoek, wordt de cliënt slechts éénmaal schriftelijk aangemaand tot betaling ervan. Wanneer na deze schriftelijke aanmaning nog steeds geen betaling volgt, behoudt de advocaat zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging het dossier af te sluiten en niet langer voor de cliënt op te treden. Daarbij aanvaardt de advocaat geen enkele aansprakelijkheid, noch contractueel, noch buitencontractueel, voor enig nadelig gevolg hiervan in hoofde van de cliënt of van derden.
 6. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de eindstaat, moet hij deze binnen de 10 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren per aangetekend schrijven.
 7. Ingeval van blijvende betwistingen over de staat van kosten en erelonen, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Taxatiecommissie bij de lokale Orde van Advocaten van Balie Limburg. Deze commissie zal een advies verlenen. Partijen behouden zich evenwel steeds het recht voor om hun eventuele discussies voor te leggen aan de rechtbanken van het rechtsgebied Limburg, afdeling Tongeren.
 8. Ingeval wij voor de cliënt derdengelden ontvangen, storten wij de ontvangen bedragen binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien dit niet kan, verwittigt de advocaat de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij de cliënt op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
 9. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande facturen. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
 10. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden, behoudens andersluidend akkoord met de cliënt.
 11. De aansprakelijkheid van het kantoor en haar individuele advocaten is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die door de lokale Orde van Advocaten van Balie Limburg wordt onderschreven. De polis kan op eerste verzoek van de cliënt ter inzage worden overgemaakt.
 12. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.
 13. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 14. Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij kunnen voorafgaand aan elke procedure de problematiek voorleggen bij de daartoe bevoegde commissie van de lokale Orde van advocaten van Balie Limburg. De Rechtbanken van het rechtsgebied Limburg zijn bevoegd om kennis te nemen van de eventuele betwistingen.