In het kader van onze dienstverlening, kunnen wij als advocaat ingeval van bepaalde werkzaamheden, onder het toepassingsgebied van de Witwaswetgeving vallen.

Deze wetgeving werd ingevoerd met het oog op de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Als advocaat worden wij ingevolge deze wetgeving verplicht om een acceptatieprocedure te volgen, waarvan de niet-naleving voor ons kan leiden tot tuchtsancties en administratieve boetes.

Wat houdt deze witwaswetgeving voor ons, en dus ook voor u, nu concreet in?
In eerste instantie moeten wij te weten komen waarvoor u beroep op ons wenst te doen. Afhankelijk van de aard van de opdracht die u aan ons toevertrouwt, zullen wij immers al dan niet onder het toepassingsgebied van de witwaswetgeving vallen.

Indien het bijvoorbeeld enkel de bedoeling is dat wij u een advies verlenen over de bepaling van uw rechtspositie, rechtsgedingen voor u voeren, voorbereiden (of in het beste geval zelfs vermijden), zullen wij in uw dossier niet onder het toepassingsgebied van de Witwaswetgeving vallen, zodat deze wetgeving op dat ogenblik ook geen invloed heeft op u of uw dossier.

In de gevallen die onder het toepassingsgebied van de witwaswetgeving vallen, zijn wij als advocaat echter verplicht om een identiteitsonderzoek uit te voeren van onze cliënten. Dit zal het geval zijn indien uw opdracht betrekking heeft op één van de volgende dienstverleningen:

 1. Wanneer wij in uw naam of voor uw rekening optreden in financiële verrichtingen of verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
 2. Wanneer wij u bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van één van de volgende verrichtingen:
  o De aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven;
  o Het beheren van gelden, effecten of andere activa;
  o De opening of het beheer van een bank-, spaar-, of effectenrekening;
  o Het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen;
  o De oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of gelijksoortige juridische constructies;

Wat houdt een dergelijke identiteitsonderzoek dan precies in?
Wanneer u ons een dossier wenst toe te vertrouwen dat betrekking heeft op één van de bovenstaande opdrachten, zijn wij verplicht om uw identiteit te controleren en een aantal stavingsstukken daarvoor op te vragen, te verifiëren en te bewaren. Voor natuurlijke personen betreft dit alleszins al een kopie van uw identiteitskaart. Voor vennootschappen dienen wij in het bezit te worden gesteld van een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Mogelijks zullen we u ook moeten vragen naar de herkomst van bepaalde gelden of vermogensbestanddelen. Dergelijke informatie dienen wij niet enkel op te vragen van onze cliënt zelf, maar strekt zich ook uit tot diens lasthebber(s). Denk daarbij vooral aan zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen. Daarnaast dienen wij ook te controleren wie de uiteindelijke begunstigden zijn van de vennootschap die zich bij ons aanmeldt als cliënt. U zal ons bijgevolg informatie dienen te verschaffen over de natuurlijke personen die verondersteld worden controle uit te oefenen over de rechtspersoon.

Naast het verplichte identiteitsonderzoek in bepaalde zaken, zijn wij tijdens de duur van onze relatie met u als cliënt ook onderworpen aan een zekere waakzaamheidsplicht. Indien nodig, moeten wij daarvoor bijkomende informatie inwinnen. Wij vragen u bovendien ook om spontaan nieuwe informatie te bezorgen, indien bepaalde gegevens moeten worden aangepast in de loop van onze dienstverlening.

Bovendien is het ook belangrijk om te weten dat de Witwaswetgeving ons als advocaat verbiedt om met u een zakelijke relatie aan te gaan en ons zelfs verplicht om onze voorlopige tussenkomst voor u te beëindigen wanneer wij van u de gevraagde informatie niet ontvangen binnen de twee weken nadat wij daar voor de eerste keer naar hebben gevraagd.


Wat indien wij feiten vaststellen waarvan we weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme?
Ingeval wij dergelijke feiten vaststellen, zijn wij ertoe gehouden om de stafhouder van onze balie daarvan op de hoogte te brengen. Dit is niet het geval wanneer onze dienstverlening enkel kadert in het verlenen van een advies omtrent de bepaling van uw rechtspositie, het voeren, voorbereiden of vermijden van rechtsgedingen.

Wanneer wij deze feiten gemeld hebben bij onze stafhouder, zal deze vervolgens beslissen of hij de informatie al dan niet zal melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).


Hoe zit het dan met het beroepsgeheim?
Deze informatieverplichting ontslaat ons uiteraard niet van ons beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim vormt uiteraard de kern van de relatie tussen uzelf als cliënt en ons als advocaten. Wij dragen dit principe hoog in het vaandel en doen hieraan uiteraard geen afbreuk voor zover de wet ons daartoe niet verplicht.