Een verkeersongeval met materiële schade.
Op welke vergoedingen heb ik recht?

Wordt u geconfronteerd met een verkeersongeval met materiële schade waarbij de andere partij in fout is? In dat geval is het belangrijk om te weten op welke vergoedingen u aanspraak kan maken. Sommige verzekeraars bieden soms immers aan om enkel de effectieve voertuigschade te vergoeden, maar in principe heeft u recht op veel meer dan dat.

Benieuwd?

Wij leggen het klaar en duidelijk voor u uit!

Voertuigschade

In eerste instantie heeft u vanzelfsprekend recht op de effectieve voertuigschade.

Dit betreft de eigenlijke herstellingskost van het voertuig indien het voertuig nog te herstellen valt.

In geval van een totaal verlies, betreft de voertuigschade de normale restwaarde van het voertuig (indien het ongeval zich niet had voorgedaan) onder aftrek van de waarde dat het wrak op dat ogenblik nog heeft.

Takel- en stallingskosten

Naast de gewone voertuigschade heeft u ook recht op een vergoeding voor de takel- of stallingskosten indien u het voertuig heeft moeten laten takelen en/of stallen en indien uw eigen verzekering deze kosten niet zou vergoeden.

Vergoeding wegens gebruiksderving of terugbetaling van de kosten voor een vervangwagen

Daarnaast kan u eveneens aanspraak maken op een zogenaamde vergoeding wegens gebruiksderving. Deze vergoeding wordt ingedeeld in verschillende periodes, namelijk:

  • De wachttijd
  • De vervangingsduur (in geval van een totaal verlies)
  • De herstellingsduur (in geval een herstelling mogelijk is)

De wachttijd betreft de duurtijd die nodig is om de voertuigschade te bepalen en te begroten indien het voertuig buiten gebruik is door het ongeval.

Als het voertuig niet buiten gebruik is, kan 1 dag wachttijd worden toegekend voor de expertiseverrichtingen, tenzij u een langere duur kan bewijzen.

Indien het voertuig geïmmobiliseerd is, kan de wachttijd verlengd worden tot de dag waarop u kennis krijgt van de kostprijs van de herstelling. In het geval van een totaal verlies kan de wachttijd worden verlengd tot de dag waarop u in kennis wordt gesteld van het totale verlies, van de waarde voor het ongeval en van de waarde van het wrak.

De vervangingsduur (ingeval van een totaal verlies) is gelijk aan de tijd die nodig is om uw vernielde voertuig te vervangen door een ander voertuig. Bij gebrek aan concrete bewijzen, wordt hiervoor over het algemeen een forfaitaire termijn van 15 dagen gerekend.

De herstellingsduur (ingeval een herstelling mogelijk is) is gelijk aan de tijd die nodig is om het voertuig effectief te herstellen. Deze duur zal over het algemeen steeds worden vermeld in het expertiseverslag.

De vergoeding wordt berekend per dag en het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van het type voertuig. Voor een gewone personenwagen zal u mogen rekenen op een bedrag van €20 per dag. Voor een fiets bedraagt deze vergoeding bijvoorbeeld €10 per dag en voor een lichte vrachtwagen of bestelwagen tot 3,5 ton €40 per dag.

Indien u echter een vervangwagen heeft moeten huren gedurende voornoemde periodes, dan heeft u recht op een terugbetaling van de huur van deze vervangwagen, uiteraard onder voorwaarde dat het gaat om eenzelfde type voertuig als het beschadigde voertuig (voor die periodes kan u dan uiteraard geen cumul vragen met de vergoeding wegens gebruiksderving).

Bijkomende vergoedingen ingeval van een totaal verlies

Indien uw voertuig een totaal verlies heeft geleden heeft u bijkomend nog recht op een gedeeltelijke terugbetaling van uw belasting op inverkeerstelling, een gedeeltelijke terugbetaling van de fiscale zegels voor de (her)inschrijving van uw nummerplaat en mogelijks zelfs nog terugbetaling van een aantal kosten die betrekking hebben op een eventuele financiering van uw nieuw voertuig (hoewel over dit laatste punt nog veel uiteenlopende rechtspraak bestaat).

Laat u niet te snel afwimpelen en vergeet uw rechtsbijstandsverzekering niet!

Laat u dus zeker niet te snel afwimpelen door uw verzekeraar en dring aan op een correcte vergoeding.

Denk er ook aan dat eventuele geschillen met uw BA-verzekeraar veelal gedekt worden door de rechtsbijstandsverzekering die men meestal bijkomend heeft afgesloten in de verzekeringspolis. In dat geval neemt uw rechtsbijstandsverzekeraar onze eventuele kosten ten laste ingeval van een geschil met uw BA-verzekeraar.

Heeft u nog vragen of wenst u bijkomende informatie?

Contacteer ons, zodat wij samen met u uw specifiek dossier kunnen bekijken, zodat u zeker krijgt waar u recht op heeft!